Lake Urmia, West Azarbaijan, Iran

Lake Urmia

78 / 106