Lake Urmia, West Azarbaijan, Iran

Lake Urmia

70 / 98