Lake Urmia, West Azarbaijan, Iran

Lake Urmia

77 / 104