Lake Urmia, West Azarbaijan, Iran

Lake Urmia

24 / 32